Case: Metsä Board

Kuljetusten reaaliaikainen seuranta

Kuljetusten reaaliaikainen seuranta tarkkailee kuljetusolosuhteita ja lähetyksen sijaintia. Seurannan antureiden tuottaman datan ja analytiikan avulla saadaan vähennettyä hävikkiä. Vähäisempi hävikki laskee kustannuksia ja parantaa asiakastyytyväisyyttä.

kuljetusten seuranta

Metsä Board on suomalainen pörssiyhtiö ja johtava korkealaatuisten ensikuitukartonkien valmistaja. Metsä Boardin tuotteiden pääasiallisia käyttökohteita ovat elintarvikkeiden, kosmetiikan, lääkkeiden ja elektroniikan kuluttajatuotepakkaukset sekä vähittäiskaupan myyntitelineet ja hyllyvalmiit pakkaukset. Yritys työskentelee aktiivisesti uusien ympäristöystävällisempien pakkausratkaisujen kehittämiseksi ja onkin alallaan vastuullisuuden edelläkävijä. Metsä Boardin asiakkaita ovat merkkituotevalmistajat, jalostajat ja tukkurit. Tuotteita toimitetaan noin sataan eri maahan.

Tehokas toimitusketju on kannattavan liiketoiminnan edellytys

Koska tuotteita toimitetaan ympäri maailmaa, on toimitusketjun tehokkuus yksi kannattavan liiketoiminnan perusedellytys. Ulkoistetuissa kuljetuksissa lähetykset kulkevat usean eri toimijan kautta ja näkyvyys koko toimitusketjuun heikkenee. Jos käytössä on ainoastaan kuljetus- ja varastointiyritysten tarjoama tieto, on toimitusketjun tehokkuuden parantaminen haastavaa. Omalla seurannalla kuljetuksista on mahdollista kerätä tarvittavaa dataa, jonka avulla voidaan tehostaa toimitusketjua, löytää pullonkauloja ja tunnistaa ongelmakohtia.

Hyvä näkyvyys toimitusketjuun on tärkeää toimitusaikojen arvioinnille sekä kuljetusolosuhteiden valvomiseksi. Ulkoistetuissa kuljetuksissa tilaajan näkyvyys toimitusketjuun rajoittuu useimmiten solmukohtiin kuten lähetysten saapumiseen terminaaliin, eikä matkan aikaisista tapahtumista saada tietoa. Toimitusajat ovat maailmanlaajuisissa kuljetuksissa pitkiä ja välivarastointeja on matkan varrella useita. Siksi reaaliaikaista tilaa voi olla hankalaa arvioida ja tunnistaa ongelmakohdat.

Asiakastyytyväisyyden lisääminen

Kuljetusten laadulla on suuri vaikutus sekä asiakastyytyväisyyteen että kustannuksiin niin hävikin kuin toimitusaikojenkin kautta. Hyvän asiakastyytyväisyyden saavuttamiseksi, toimitusten saapuminen perille ajoissa ja hyvässä kunnossa on tärkeää. Vaikka kartonki kestää yleensä hyvin pitkän kuljetuksen ja erilaiset kuljetusolosuhteet, voi esimerkiksi liian korkea kosteus aiheuttaa tuotteen vettymistä. Tästä syystä on tärkeää, että pakkauksia suojaavat muovit pysyvät koko kuljetuksen ajan rikkoutumattomina.

Hävikki myös lisää kustannuksia. Rikkoutuneena perille saapuva lähetys viivästyttää toimituksia ja aiheuttaa ylimääräistä työtä ja sitä kautta kasvattaa sekä tilaajalle että toimittajalle aiheutuvia kustannuksia. Menetetty arvo ei muodostu pelkästään pilalle menneen tuotteen arvosta, vaan kustannuksia kasvattavat myös lisääntynyt työmäärä ja asiakaskokemuksen heikentyminen.

Reaaliaikaista seurantaa antureiden avulla

Toimitusketjua lähdettiin tarkastelemaan kokonaisuutena aina tuotantolaitokselta asiakkaalle asti. Lähetysten mukaan liitettiin uudelleen käytettävät anturit, joiden avulla voidaan seurata lähetyksen sijaintia sekä kuljetuksenaikaisia olosuhteita. Haastavien kuljetusolosuhteiden, pitkän kuljetusajan ja lähetysten käsittelyprosessin vuoksi valittavien antureiden vaatimuksena oli korkeiden lämpötilojen ja kosteuden kestävyys sekä pitkä akunkesto. Antureiksi valikoitiin koviakin olosuhteita kestävät Intelin logistiset anturit vaihdettavalla akulla. Nämä anturit kestävät pidempiaikaisesti 50 asteen lämpötiloja, pölyä sekä korkeaa ilmankosteutta ja niiden akun kesto on noin 200 päivää.

Kun antureiden toimivuus oli varmistettu, pääsivät arkkipalletit matkaan. Anturit kiinnitettiin arkkipalletteihin ja kuljetusten aikaisia olosuhteita päästiin välittömästi seuraamaan reaaliajassa. Datan avulla saatiin nopeasti hyvä käsitys kuljetusten reiteistä, aikatauluista ja olosuhteista. Datasta nähtiin mm. kuljetusten tarkka sijainti kellonaikoineen, välivarastoinnin ajat ja paikat sekä kuljetuksen aikaiset olosuhteiden muutokset.

reaaliaikainen seuranta

Rahtitiedon analytiikka

Seurannan ensisijaisena tarkoituksena oli parantaa toimitusketjun näkyvyyttä sekä löytää kohtia, joissa oli vaara, että pakkaukset rikkoutuvat ja näin vähentää hävikkiä. Pakkausten kunto tarkastettiin matkan varrella sijaitsevissa varastointipisteissä. Mahdolliset rikkoutuneet pakkaukset korjattiin ja rikkoutuminen kirjattiin järjestelmään. Näin saatiin merkinnät rikkoutumisten sijainneista ja ajoista. Tämä data yhdessä antureiden keräämän datan kanssa auttoi jo rajaamaan rikkoutumisten mahdollisia syitä.

Tulosten validoimiseksi saadun datan perusteella tehtiin vielä tarkempi analyysi. Järjestelmä opetettiin tunnistamaan ne parametrit, jotka muuttuivat suojamuovin rikkoutuessa. Rikkoutumisajankohta ja -sijainti voitiin tällä tavoin määrittää tarkasti anturien mittaamien kuljetusolosuhteiden perusteella. Kun ongelma saatiin paikallistettua tiettyyn paikkaan ja aikaan, saadaan ongelmia jatkossa estettyä jo ennakolta. Näin datan avulla saatiin tehokkaasti vähennettyä hävikkiä ja projektin hyödyt realisoitua nopeasti.

Tekoäly ja data-analytiikka

Analyysissa hyödynnettiin tekoälyä. Tekoälyn avulla data-analyysiprosessia saatiin automatisoitua. Näin saatiin nopeutettua analysointiprosessia, vähennettyä manuaalista työmäärää ja pidettyä analysointikustannukset alhaisina. Erityisesti työläässä datan valmisteluvaiheessa, jossa raakadata muokataan datasetiksi, automatisoinnilla saadaan vähennettyä merkittävästi analysoinnin vaatimaa työmäärää.

Lisäksi tekoälyn avulla saatiin tehtyä datasta havaintoja, jotka olisivat helposti jääneet ihmissilmältä huomaamatta. Reaaliaikaisessa seurannassa anturit lähettävät lyhyin aikavälein eri suureiden arvoja, jolloin suuren datamäärän vuoksi yksinkertaisessa visualisoinnissa hetkelliset poikkeamat jäävät helposti piiloon. Tekoäly sopii erinomaisesti oivallusten ja kaavojen löytämiseen suuresta datamäärästä. Datasta tunnistettujen kaavojen perusteella voidaan tehdä ennusteita, ennakoida tulevia ongelmia ja pyrkiä toimimaan proaktiivisesti ongelmien eliminoimiseksi. Proaktiivisuus edistää toimitusketjun tehokkuutta ja vähentää hävikkiä.

Reaaliaikaisella seurannalla vähennetään hävikkiä

Empirican tarjoaman reaaliaikaisen kuljetusten seurannan ja rahtitiedon analyysin avulla pakkausten rikkoutumispaikat onnistuttiin paikallistamaan tarkasti ja ongelmiin voitiin puuttua välittömästi.

Yhteistyö Empirican kanssa toimi hyvin ja pääsimme selvittämään reitin vaiheita.

Leena Yliniemi

Product management director, Metsä Board

Blogi

Ota yhteyttä

Haluatko keskustella lisää palveluistamme, hinnoittelustamme tai jostain muusta asiasta?